หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

IMT-GT
ผลการประชุมเพื่อเตรียมการประชุม The Fourth IMT-GT Working Group Meeting on Infrastructure and Transportation (ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกต กรุงเทพมหานคร)

ผลการประชุมเพื่อเตรียมการประชุม The Fourth IMT-GT Working Group Meeting on Infrastructure and Transportation  (ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกต กรุงเทพมหานคร)วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔   ณ ห้องประชุม ๔ กระทรวงคมนาคม

.   ความเป็นมา

               ๑.๑   คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  รับทราบและเห็นชอบผลการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๕ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (The Fifth IMT-GT Summit)  เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ที่กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ โดยที่ประชุมได้สั่งการให้เร่งรัดการดำเนินโครงการตามแผนที่นำทาง IMT-GT ปีสุดท้าย (๒๕๕๔) ให้แล้วเสร็จและเตรียมจัดทำแผนดำเนินงานช่วง ๕ ปีต่อไป (Implementation Blueprint ๒๐๑๒ – ๒๐๑๖) โดยเพิ่มบทบาทผู้ว่าราชการจังหวัดและมุขมนตรีและภาคเอกชนและภาคีการพัฒนาใน การเสนอโครงการ ปรับรูปแบบการดำเนินการประชุมระดับต่าง ๆ และองค์กรในกรอบ IMT-GT และเร่งรัดจัดทำกรอบความร่วมมือระหว่าง IMT-GT และรัฐบาลญี่ปุ่น และกรอบความร่วมมือระหว่าง IMT-GT และสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia : ERIA) โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการระดับชาติของแผนงานร่วมกับธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ในฐานะพันธมิตรการพัฒนาจัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่ง การของผู้นำแผนงาน IMT-GT ครั้งที่ ๔ (The Fourth Post Summit Planning Meeting of the IMT-GT)             

               ๑.๒    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วม กับศูนย์ประสานงานอนุภูมิภาค IMT-GT (CIMT) และ ADB ได้จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อน ตามข้อสั่งการของผู้นำแผนงาน IMT-GT ครั้งที่ ๔ The Fourth Post Summit Planning Meeting of the IMT-GT ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ณ จังหวัด สุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาครัฐและเอกชนสามประเทศ โดยฝ่ายไทยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายปรเมธี วิมลศิริ) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และทำหน้าที่ประธานการประชุม ฝ่ายอินโดนีเซีย มีนายรัลดี คูสตูร์ เจ้าหน้าที่อาวุโสประจำรัฐมนตรีกระทรวงประสานกิจการเศรษฐกิจ เป็นหัวหน้าคณะ และฝ่ายมาเลเซียมีนายราซาลี บิน เจ๊ะหมัด ผู้อำนวยการกองความร่วมมือภูมิภาค สำนักงานวางแผนเศรษฐกิจ เป็นหัวหน้าคณะ และภาคเอกชนมีประธานสภาธุรกิจ IMT-GT จากสามประเทศเข้าร่วมการประชุม

๒.   ผลการประชุม The Fourth Post Summit Planning Meeting of the IMT-GT ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

               ๒.๑   การจัดทำร่างกรอบความร่วมมือระหว่าง IMT-GT และรัฐบาลญี่ปุ่น และระหว่าง IMT-GT และ ERIA มอบหมายให้ CIMT ยกร่างเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส IMT-GT ภายในกลางปี ๒๕๕๔

               ๒.๒   การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอของผู้นำมาเลเซีย โดยเตรียมจัดการประชุมและนิทรรศการด้านความปลอดภัยดานอาหาร และการเกษตรมูลค่าสูง ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย

               ๒.๓   การติดตามการดำเนินการ ๑๒ กลุ่มโครงการสำคัญ ตามผลการทบทวนกลางรอบ โดยให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๕๔ และให้เริ่มโครงการเพื่อความเชื่อมโยงในพื้นที่ IMT-GT ในปี ๒๕๕๔ ด้วย โดยให้มีความต่อเนื่องใน Implementation Blueprint ๒๐๑๒-๒๐๑๖

๒.๔   การเน้นย้ำบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัด และมุขมนตรีในพื้นที่ IMT-GT ในการจัดทำข้อเสนอโครงการใน Implementation Blueprint ๒๐๑๒-๒๐๑๖

               ๒.๕   การนำเสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๖ ที่บาหลี อินโดนีเซีย โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มโครงการสำคัญเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ IMT-GT และการขับเคลื่อนตามข้อเสนอของภาคเอกชนใน ๖ สาขาความร่วมมือ โดยให้สภาธุรกิจ IMT-GT ประสานงานกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดและมีผู้แทนสภาธุรกิจ ฯ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานทุกคณะ

               ๒.๖   การทบทวนกระบวนการประชุมและกลไกประสานระหว่างองค์กรใน IMT-GT ตามข้อเสนอของคณะ IMT-GT Eminent Persons

                       (๑)   ขั้นตอนการปรับเปลี่ยน ให้ฝ่ายเลขานุการระดับชาติแต่ละประเทศหารือภายในให้แล้วเสร็จก่อนพิจารณาหา ข้อตกลงร่วมและเสนอในการประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ ๑๘ ที่อินโดนีเซียในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ เพื่อให้สามารถเสนอรูปแบบกลไกการจัดประชุมใหม่ต่อที่ประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๖ ที่บาหลี อินโดนีเซีย ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๔

                       (๒)   การปรับโครงสร้างของ CIMT ให้ปรับโครงสร้างของ CIMT ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมพัฒนาสู่ฝ่ายเลขานุการที่มีความเชี่ยวชาญระดับภูมิภาค โดยให้เร่งการรับรอง CIMT ในขั้นต้นก่อนกับให้มีการจัดตั้ง IMT-GT Business Forum รองรับการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างมีเอกภาพ

                       (๓)   การขับเคลื่อนโครงการโดยหน่วยดำเนินการ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเป็นรายโครงการสำคัญจากขั้นตอนการจัดทำโครงการไปสู่ การดำเนินโครงการแทนคณะทำงานสาขา หลังจากจบแผนที่นำทางปีสุดท้าย โดยแต่ละโครงการมีหน่วยดำเนินการ (Working Units) รับผิดชอบในแต่ละโครงการ พร้อมทั้งคำนึงการมีส่วนร่วมของภาคีในพื้นที่โครงการเป็นสำคัญ และให้มีการพัฒนาด้านการวิเคราะห์โครงการและการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ใน ฝ่ายเลขานุการระดับชาติ ภาครัฐในจังหวัด/รัฐและกระทรวง

               ๒.๗   การเร่งรัดขับเคลื่อนโครงการโดยคณะทำงานในช่วงสุดท้ายของแผนที่นำทาง 

                       (๑)   ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง ได้แก่  (๑) การขนส่งทางถนน ถนนสาย นาทวี-บ้านประกอบ-อลอสตาร์ ทางหลวงสายเอเชียหมายเลข ๒๕ ระหว่างบันดาอาเจห์-ปาเล็มบัง ทางพิเศษเก็บค่าผ่านทาง (บินไจ-เมดาน-ตาบิงติงกิ และเมดาน-ท่าอากาศยานกัวลานามู)) การอำนวยความสะดวกทางถนน (การยอมรับทะเบียนรถใบอนุญาตผู้ประกอบการขนส่ง การตรวจสภาพรถระหว่างกัน) การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลก

ที่ตากใบ-เปิงกาลันกุโบร์ ทางรถไฟสาย Trans Sumatra (๒) การขนส่งทางน้ำ : บริการเฟอร์รี่โดยสาร บริการเฟอร์รี่ขนส่งสินค้า (อินโดนีเซีย-มาเลเซีย) การปรับปรุงท่าเรือเบลาวัน สุมาตราเหนือ การปรับปรุงท่าเรือกันตัง และท่าเรือนาเกลือ จังหวัดตรัง การพัฒนา Port Klang Harbor City และ (๓) การขนส่งทางอากาศ : มาตรการจูงใจภาคเอกชนจัดบริการขนส่งทางอากาศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและให้บริการระหว่างเส้นทางสำคัญ พร้อมทั้งเร่งดำเนินการโครงการในกลุ่มเร่งด่วน เพื่อสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค

                       (๒)   ด้านการค้าและการลงทุน ได้แก่  (๑) การปรับลดและบูรณาการด้านกฎระเบียบการผ่านแดน  (๒) การจัดตั้ง IMT-GT Plaza ที่ Port Klang และ Port Dickson มาเลเซีย (๓) การจัดตั้งสวนอุตสาหกรรมและเมืองชายแดนคู่ที่เบตง จังหวัดนราธิวาส-เปิงกาลันฮูลู รัฐกลันตัน (๔) การพัฒนาเมืองชายแดนคู่ที่ตากใบ จังหวัดนราธิวาส-เปิงกาลันฮูลู รัฐกลันตัน (๕) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนไทย-มาเลเซีย (๖) การจัดตั้งสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) ที่ปาดังเบซาร์ (๗) การจัดตั้งสวนอุตสาหกรรมฮาลาลที่ปะลิส (๘) การจัดตั้งคลังสินค้าและศูนย์โลจิสติกส์ที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

                       (๓)   ด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การพัฒนาการท่องเที่ยวในเส้นทาง Thematic routes โดยในอินโดนีเซียเน้นด้านศาสนา มรดกทางวัฒนธรรม Home Stay กลุ่มสนใจพิเศษ กลุ่มการพักผ่อนและเลือกซื้อสินค้า Health and Wellness การประชุมและนิทรรศการ กลุ่มเยาวชนและการศึกษา มาเลเซียเน้นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม และไทยเน้นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

                       (๔)   ด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีฮาลาลด้านแหล่งข้อมูลร่วม (Hal-Q Open Source Technology System : HOST)

                       (๕)  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การยอมรับมาตรฐานแรงงานระหว่างกันและ

การแลกเปลี่ยนการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

                       (๖)  ด้านการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ (๑) การส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมปลาทูนาในสุมาตราตะวันตก  (๒) การพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีชีวภาพด้านปศุสัตว์  (๓) ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยางและไม้ยาง  (๔) การพัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

               ทั้งนี้ โดยให้คณะทำงาน ๖ คณะจัดประชุมเพื่อเร่งรัดการดำเนินการในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๕๔ เพื่อรายงานผลต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสนัดพิเศษราวเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่อินโดนีเซีย และที่ประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ ๑๘ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ ที่อินโดนีเซีย ก่อนการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๖ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ที่อินโดนีเซีย

๓.   เรื่องที่ต้องเร่งดำเนินงานในส่วนของไทย 

               การดำเนินงานของหน่วยงานหลักของไทยในแต่ละคณะทำงาน มีโครงการสำคัญของฝ่ายไทย ที่ต้องเร่งรัดดำเนินการในปี ๒๕๕๔ และอาจต้องเสนอดำเนินการต่อเนื่องในช่วงระยะ ๕ ปีต่อไปใน Implementation Blueprint ๒๐๑๒ –๒๐๑๖ ดังนี้

               ๓.๑   ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง (กระทรวงคมนาคมเป็นประธานคณะทำงานฝ่ายไทย) ได้แก่  (๑) ทางหลวงสายนาทวี-บ้านประกอบ  (๒) ข้อตกลงในการอำนวยความสะดวกการขนส่งทางถนน  (๓) ท่าเรือนาเกลือ กันตัง และภูเก็ต  (๔) การเตรียมการรองรับบริการเฟอร์รี่จากมาเลเซียและอินโดนีเซีย  (๕) มาตรการจูงใจภาคเอกชนให้บริการขนส่งทางอากาศ และ (๖) ทางพิเศษหาดใหญ่-สะเดา

               ๓.๒   ด้านการค้าและการลงทุน (กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานคณะทำงานฝ่ายไทย) ได้แก่ (๑) การปรับลดและบูรณาการด้านกฎระเบียบการผ่านแดน  (๒) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนไทย-มาเลเซีย  (๓) การพัฒนาเมืองชายแดนคู่ที่ตากใบ-เปิงกาลันกุโบร์  (๔) การจัดตั้งสวนอุตสาหกรรมและเมืองชายแดนคู่ที่ เบตง-เปิงกาลันฮูลู  (๕) การจัดตั้งคลังสินค้าและศูนย์โลจิสติกส์ที่ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

               ๓.๓   ด้านการท่องเที่ยว (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานคณะทำงานฝ่ายไทย) ได้แก่การพัฒนาการท่องเที่ยวในเส้นทาง Thematic routes สามประเทศ

               ๓.๔   ด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน/เลขานุการคณะทำงานฝ่ายไทย) ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีฮาลาลด้านแหล่งข้อมูลร่วม (Hal-Q-Open Source Technology System: HOST)

               ๓.๕   ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเป็นประธานคณะทำงานฝ่ายไทย) ได้แก่ การยอมรับมาตรฐานแรงงานระหว่างกัน และการแลกเปลี่ยนการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

๓.๖   ด้านการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานคณะทำงานฝ่ายไทย) ได้แก่  (๑) การพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีชีวภาพด้านปศุสัตว์  (๒) ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยางและไม้ยาง  (๓) การพัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

               ๓.๗   ความร่วมมือระหว่าง IMT-GT และรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดกรอบความร่วมมือมีประเด็นความร่วมมือที่ มีความเป็นไปได้ใน ๖ สาขาความร่วมมือเดิมและด้านพลังงานและการเงิน และความร่วมมือระหว่าง IMT-GT และ ERIA มีประเด็นความร่วมมือที่มีความเป็นไปได้ในด้านพลังงานทดแทน จึงควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากหน่วยงานใน ๖ คณะทำงานเดิม ได้แก่ กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ

๔.   มติที่ประชุม

                ในการประชุมเพื่อขับเคลื่อนตามข้อสั่ง การของผู้นำแผนงาน IMT-GT ครั้งที่ ๔ (The Fourth Post Summit Planning Meeting of the IMT-GT) เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมกลุ่มย่อยด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม ได้พิจารณาโครงการ/แผนงานที่จะดำเนินงานต่อไปใน Implementation Blueprint ๒๐๑๒-๒๐๑๖ (IB)

               ที่ประชุมจึงขอทราบความคืบหน้า/สถานะปัจจุบันของโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมในส่วนของประเทศไทย ตาม รายงานข้อเสนอแนะแนวทางจากผลการประชุม The Fourth Post Summit Planning Meeting of the IMT-GT เพื่อเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานตามกรอบ Midterm Review of the IMT-GT Roadmap ตามประเด็นข้อสั่งการของผู้นำ ดังนี้

               Ì  โครงการเร่งด่วนเพื่อการเชื่อมโยงอนุภูมิภาค (PCPs)

                   ๑.   โครงการก่อสร้างทางพิเศษ หาดใหญ่-สะเดา (กรมทางหลวง) งบประมาณ ๓๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย ADB ประมาณการค่าก่อสร้าง

                         สถานะปัจจุบัน ได้เสนอของบประมาณปี ๒๕๕๕ แล้ว เพื่อทบทวนผลการศึกษาที่กรมทางหลวงเคยศึกษาไว้

                   ๒.   การพัฒนาท่าเรือด้านฝั่งอันดามัน

                         ๒.๑  ท่าเรือภูเก็ต

                                สถานะปัจจุบัน ยังไม่มีแผนดำเนินการ

                         ๒.๒  ท่าเรือนาเกลือ จังหวัดตรัง

                                สถานะปัจจุบัน ได้รับงบประมาณปี ๒๕๕๔ แล้ว อยู่ระหว่างทำสัญญาก่อสร้าง

                   ๓.   โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโครงการเชื่อมโยงการกระจายสินค้า และ Logistic พื้นที่ ๖๐ ไร่ ได้รับงบประมาณปี ๒๕๕๔ ในงานถนนและลานคอนเทนเนอร์ ๔๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอขอรับงบประมาณออกแบบรายละเอียดและก่อสร้างเบื้องต้น เริ่มดำเนินการปี ๒๕๕๕ จำนวน ๒๐ ล้านบาท และงบประมาณสร้างรางรถไฟแยกเข้าศูนย์ จำนวน ๒๘ ล้านบาท

                                สถานะปัจจุบัน ยังไม่มีแผนดำเนินการ

               Ì  โครงการสำคัญตามผลการทบทวนกลางรอบที่จะดำเนินการในช่วงปี ๒๕๕๔

                   ๔.   การขนส่งทางถนน

                         ๔.๑  ถนนสายนาทวี-บ้านประกอบ-ดุเรียนบุหรง-อลอสตาร์ ระยะทาง ๓๐ กม.

                                สถานะปัจจุบัน ช่วงบ้านประกอบ-ชายแดนไทย-มาเลเซีย ระยะทาง ๔ กม. ได้รับงบประมาณปี ๒๕๕๔ แล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการออก พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน

๔.๒  การอำนวยความสะดวกทางถนน (การยอมรับทะเบียนรถ ใบอนุญาตผู้ประกอบการขนส่ง และการตรวจสภาพรถ)

                                สถานะปัจจุบัน ไทยและมาเลเซีย อยู่ระหว่างการหารือ เพื่อจัดทำความตกลงฉบับใหม่ว่าด้วยการขนส่งสินค้าข้ามแดนและผ่านแดนทางถนนและรถไฟ

                         ๔.๓  การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกที่ตากใบ-เปิงกาลันกุโบร์

                                สถานะปัจจุบัน กรมทางหลวงได้รับร่างรายงานฉบับสุดท้ายแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม ๒๕๕๔

                   ๕.   การขนส่งทางน้ำ

                         ๕.๑   การปรับปรุงท่าเรือกันตัง จังหวัดตรัง

                                สถานะปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ ได้รับงบประมาณก่อสร้างในปี ๒๕๕๔ แล้ว อยู่ระหว่างนำผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

                         ๕.๒   การปรับปรุงท่าเรือนาเกลือ จังหวัดตรัง

                                สถานะปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ ได้รับงบประมาณก่อสร้างในปี ๒๕๕๔ แล้ว คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณปี ๒๕๕๖

                   ๖.   การขนส่งทางอากาศ

                         ๖.๑   มาตรการจูงใจภาคเอกชนในการให้บริการขนส่งทางอากาศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการในเส้นทางบินที่สำคัญ

                                สถานะปัจจุบัน ไทยยกเว้น Airport Charges ณ ท่าอากาศยานปัตตานี และลด ๕๐ % ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ให้ส่วนลด ๙๕ % ตามเงื่อนไขที่การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยกำหนด

                         ๖.๒   การจัดทำความตกลงเปิดเสรีการบินในภูมิภาค IMT-GT ภายใต้กรอบการเปิดเสรีการบินของอาเซียน

                                สถานะปัจจุบัน การจัดทำความตกลงพหุพาคี เปิดเสรีการบินทั้ง ๓ ฉบับของอาเซียนครอบคลุมจุดบินในภูมิภาค                  IMT-GT แล้ว                

                  

 

 

ข้อมูล: ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔  กลุ่มงานประสานเครือข่ายภาคีการพัฒนาภาครัฐและเอกชน ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ  สำนักพัฒนาและส่งเสริมการ บริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.