หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

IMT-GT
การสัมมนาอนุภาคด้านตะวันออกและตะวันตกเพื่อเตรียมความพร้อมพื้นที่ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดสัมมนาอนุภาคด้านตะวันออกและตะวันตก การขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนที่นำ ทางปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔ และ Implementation Blueprint ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ภายใต้แผนงานและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในพื้นที่ดังนี้ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดสัมมนาอนุภาคด้านตะวันออกและตะวันตก การขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนที่นำ ทางปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔ และ Implementation Blueprint ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ภายใต้แผนงานและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในพื้นที่ดังนี้ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดสัมมนาอนุภาคด้านตะวันออกและตะวันตก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนที่นำทาง ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔ และ Implementation Blueplint ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ภายใต้แผนงานและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GTให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในพื้นที่ ดังนี้

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น รวม ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และพัทลุง

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น รวม ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา ยะลา นราธิวาส สตูล และปัตตานี  

กำหนดการ

        ๐๙.๐๐  น. กล่าวเปิดการสัมมนา โดย นายไพโรจน์ โพธิวงศ์ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

        ๐๙.๑๕ น. นำเสนอแผนงาน IMT-GT และความก้าวหน้าของคณะทำงาน IMT-GT โดยผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม (คณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน)กระทรวงพาณิชย์ (คณะทำงานด้านการค้าและการลงทุน) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (คณะทำงานด้านการท่องเที่ยว)ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล) สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (คณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คณะทำงานด้านการเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) และผู้แทนสภาธุรกิจภาคใต้ IMT-GT

         ๑๓.๐๐ น. การหารือแนวทางการนำการขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนที่นำทางปี ๒๕๕๔ และกรอบ Implementation Blueplint ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ดำเนินการ โดย นายไพโรจน์ โพธิวงศ์ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

          ๑๖.๓๐ น. สรุปแนวทางการนำการขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT 

          ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น และประชุมกลุ่มคณะทำงานเพื่อสรุปบทเรียน และประเมินผลการสัมมนา ฯ

สำหรับวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ๐๘.๓๐ น. เดินทางสู่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ๑๐.๐๐ น. ดูงานโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ๑๒.๓๐ น. เดินทางสู่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

          ๑๕.๓๐ น. ดูงานโครงการก่อสร้างทางพิเศษหาดใหญ่-สะเดา จังหวัดสงขลา

          ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น และประชุมกลุ่มคณะทำงานเพื่อสรุปบทเรียน และประเมินผลการศึกษาดูงาน

หมายเหตุ

การเดินทางศึกษาดูงานการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและคมนาคมขนส่งของไทยภายใต้แผนที่นำทางปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔ ของแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เฉพาะคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเท่านั้น

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.