หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

IMT-GT
การสำรวจพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย และประชุมหารือร่วมกับมาเลเซียตามแผนงาน IMT-GT และ JDS
การสำรวจพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย และประชุมหารือร่วมกับมาเลเซียตามแผนงาน  IMT-GT และ JDS

         สศช. ในฐานะผู้แทนฝ่ายไทย ร่วมกับ Economic Planning Unit (EPU) มาเลเซีย มีกำหนดการเดินทางสำรวจพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย และร่วมประชุมหารือ เพื่อยกร่างข้อวิเคราะห์ร่วมในเชิงกลยุทธ์และข้อเสนอแนะด้านโอกาสการพัฒนาร่วมกันเสนอต่อ ADB ให้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์  เพื่อจัดทำแผ่นแม่บทการพัฒนาระยะยาว  และเพื่อให้ไทยและมาเลเซียสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการในปัจจุบันทั้งด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  และการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ในพื้นที่ชายแดนทั้งด้านฝั่งไทย (จ.นราธิวาส  สงขลา  ยะลา สตูล ปัตตานี) และมาเลเซีย (รัฐเคดะห์ ปะลิส กลันตัน เปรัค) โดยมี นายประพันธ์ มุสิกพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สศช. เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยในระดับชาติ โดยมีเนื้อหาดังนี้

          สืบเนืองจากผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๘ แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailafnd Growth Triangle: IMT-GT) เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ รัฐเนกรีเซมบิลัน มาเลเซีย และการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 3 แผนงานภายใต้คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์ร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (Thailand-Malaysgia Committe on Joint Development Strtegy for Border Areas: JDS) เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดภูเก็ต ทั้งสองฝ่ายไทยและมาเลเซียได้เห็นพ้องให้ สศช. ร่วมกับสำนักงานวางแผนเศรษฐกิจมาเลเซีย (Economic  Planing Unit: EPU) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและมาเลเซียบูรณาการแผนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซดีย และติดตามผลความก้าวหน้าร่วมกันทั้งสองฝ่ายโดยมีแผนงาน/โครงการที่สำคัญของฝ่ายไทยโดยเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเมืองชายแดนของมาเลเซีย ดังนี้
(๑) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การพัฒนาด่านศุลกากรชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงด่านพรมแดนสะเดา (เดิม)/ โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่ ส่วนที่ ๒/ โครงการก่อสร้างด่านศุลการกรบ้านประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา-ดุเรียนบุหรง รัฐเคดะห์/โครงการปรับปรุงด่านศุลกากรตากใบ จ. นราธิวาส (เดิม)/ โครงการปรับปรุงด่านศุลกากรบูเก๊ะตา-บูกิตบุหงา/ด่านศุลกากรวังประจัน จ.สะตูล-จุดตรวจ    วังเกลียน รัฐปะลิส

(๒) สะพานข้ามแม่น้ำโกลก อ. ตากใบ จ. นราธิวาส-เปิงกาลันกุโบร์ และ อ. สุไหงโกลก-รันเตาปันยัง แห่งที่สอง

(๓) โครงการก่อสร้างทางพิเศษระหว่างเมืองหาดใหญ่-สะเดา เชื่อมโยงชุมชนไทยจังโหลน เชื่อมต่อไปยังมาเลเซีย

(๔) การพัฒนาเชื่อมโยงด้านทางรถไฟระหว่างสุไหงโกลก-รันเตาปันยัง-ตุมปัต เพื่อส่งเสริมการค้าและการเดินทางข้ามแดน โดย กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ ร.ฟ.ท. ศอ.บต.ร่วมศึกษารายละเอียดกับฝ่ายมาเลเซีย

(๕) การจัดั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และนิคมอุตสาหกรรมบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย นราธิวาส-กลันตัน/ เบตง-เปิงกาลันฮูลู และสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม

(๖) การบูรณาการกระบวนการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าข้ามแดน โดย ธนาคาร ADB ให้การสนับสนุนทางวิชาการในการนำวิเคราะห์ร่วมในเชิงกลยุทธ์และข้อเสนอแนะด้านโอกาสการพัฒนาร่วมไปศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเชื่อมโยงเศรษฐกิจข้ามแดนไทย-มาเลเซีย และรายงานต่อที่ประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๗ แผนงาน IMT-GT ในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

(๗) การศึกษาความเหมาะสมอุโมงค์เชื่อมโยงทางหลวงระหว่างจังหวัดสะตูล-รัฐปะลิส

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.