หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ACMECS
ข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุน ตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS)
ข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุน ตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS)

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด รายงานข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุน ตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ประจำปี ๒๕๕๔

สรุปข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุน ตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS)

ลำดับที่

ปัญหา / อุปสรรค

ประเด็นข้อเสนอ

ขอรับการสนับสนุน

จังหวัด /

กลุ่มจังหวัด

๑. การทำ Contract Farming ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

๒. กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการการค้าชายแดน หรือการค้าระหว่างประเทศมีหลายหน่วยงานดูแล และมีกฎหมายเฉพาะของหน่วยงานเกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติ

๑. ความชัดเจนของนโยบายในการส่งเสริมการทำ Contract Farming

๒. การปรับปรุงกฎ / ระเบียบให้เอื้อต่อการค้าชายแดน เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี ๒๕๕๘

สระแก้ว

เป็นการประชุมเฉพาะฝ่ายไทย เนื่องจากทางกัมพูชาติดปัญหาทางการเมืองไม่สามารถมาร่วมประชุมได้

-

สระแก้ว

ความไม่แน่นอนในการจัดเก็บภาษีของประเทศกัมพูชา

ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อกระตุ้นการส่งออก และเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน

กลุ่มจังหวัด

ภาคกลางตอนกลาง

๑. ผู้ประกอบการค้าส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบการนำเข้าส่งออก

๒. ระบบการค้ายังไม่เป็นระบบสากล

๓. ผู้ประกอบการค้าของไทยขาดความรู้ทักษะทางด้านภาษากัมพูชา

๑. ระบบการค้าควรเข้าสู่ระบบสากลอย่างนานาประเทศถือปฏิบัติ

๒. ขอให้หน่วยงานรับผิดชอบประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎระเบียบการนำเข้าส่งออกให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและทั่วถึง

๓. สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดหลักสูตรภาษากัมพูชาโดยเฉพาะจังหวัดชายแดน

ตราด

๑. มีปัญหาด้านภาษาต้องใช้ล่ามในการสื่อสาร

๒. การเดินทางเข้า – ออก เกิดความล่าช้า ไม่มีมาตรฐานขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่กัมพูชา

๓. สถานการณ์ชายแดนไม่ปกติทำให้บางปีต้องหยุดการดำเนินโครงการออกไป ทำให้ดำเนินการไม่ทันปีงบประมาณ

๑. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่องประจำปี ๒๕๕๔

๒. ประสานการเข้า – ออก ชายแดน เพื่ออำนวยความสะดวกของ จนท. ผู้ปฏิบัติงาน

ศรีสะเกษ

-

ส่วนกลางควรกำหนดนโยบายการดำเนินงานและกลยุทธ์กับประเทศเพื่อนบ้านให้ชัดเจน และสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานในพื้นที่ชายแดนดำเนินการในทิศทางเดียวกัน

นครพนม

๑. ผู้ประกอบการ สปป.ลาว เข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างน้อย

๑. ให้มีการจับคู่ธุรกิจของผู้ประกอบการไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

นครพนม

 

 

 

 

๒. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการจำหน่ายสินค้าต่างประเทศสูง

๒. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการของไทยให้สามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้

 

ลำดับที่

ปัญหา / อุปสรรค

ประเด็นข้อเสนอ

ขอรับการสนับสนุน

จังหวัด /

กลุ่มจังหวัด

๑. การเชื่อมความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าระหว่างหน่วยงานราชการ เอกชน ทั้งสองประเทศยังไม่ค่อยเป็นระบบ ขาดความต่อเนื่อง และไม่เป็นปัจจุบัน

๒. การคมนาคม และขนส่งไม่สะดวก ทำให้ต้นทุนการส่งสูง เนื่องจากขนส่งสินค้าไป สปป.ลาว และสหภาพพม่า เป็นการขนส่งเที่ยวเดียวไม่สามารถบรรทุกสินค้าที่สั่งซื้อเข้าประเทศไทยได้ ต้องนำรถยนต์เปล่ามาจอดรับของที่ฝั่งไทย

๓. ระบบการบริหารจัดการระบบภาษีและการระงับข้อพิพาทไม่ชัดเจนทำให้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง

๔. กฎหมายเป็นการให้ความคุ้มครองมากกว่าการส่งเสริม ถือความสะดวกภาครัฐเป็นหลัก

๕. ระบบการชำระเงิน และการประกันความเสี่ยง

๖. เสถียรภาพทางการเมืองภายในของไทยและภายในของประเทศเพื่อนบ้าน

๑. รัฐบาลควรกำหนดนโยบายและสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานราชการดำเนินการ ดังนี้

    ๑. จัดทำข้อมูลกฎระเบียบ เพื่อเผยแพร่ผู้ประกอบการ

    ๒. จัดงานแสดง / จำหน่ายสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน

    ๓. นำคณะผู้ประกอบการไปเจรจาและศึกษาลู่ทางการค้าการลงทุน

๒. ควรสนับสนุนงบประมาณ และมอบหมายหน่วยงานภาครัฐจะต้องติดตามความคืบหน้าคู่ค้าที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการจะซื้อขาย พร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในระยะยาว

๓. ควรมีการเชื่อมความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า การลงทุนระหว่างภาคราชการ และเอกชน ของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง

๔. ควรมีการปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนของ ทั้งสองประเทศ

กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนล่าง ๑

๑. ผู้ประกอบการขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบการนำเข้าส่งออก และกรอบข้อตกลงทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน

๒. ความไม่ไว้วางใจกันระหว่างนักธุรกิจทั้งสองฝ่าย และ สปป.ลาว ให้ความสำคัญกับประเทศจีนและเวียดนามมากกว่าไทย

๓. การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการเป็นประชาคมอาเซียนยังมีไม่มาก

๔. ขั้นตอนการนำเข้ามีพิธีการยุ่งยาก ซับซ้อน

๑. เพื่อให้ผู้ประกอบการการค้าชายแดนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบการนำเข้าส่งออกสินค้า และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรู้จักใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดกับ สปป.ลาว และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

๓. เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการได้ปรับตัวและเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ทางการค้าที่มีการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบัน

 

กลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ ก.พ.๒๕๕๔ ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทร./โทรสาร ๐-๒๒๒๔-๑๘๔๓

 

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.