หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

GMS
ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ
ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ

ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชากการและเศรษฐกิจ BIMSTEC: Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation เป็นกรอบความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจระหว่าง ๗ ประเทศในอ่าวเบงกอล ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย พม่า เนปาล ศรีลังกา และไทย เชื่อมสานนโยบาย Look East ของกลุ่มประเทศเอเชียใต้และนโยบาย Look West ของไทย มีประชากรประมาณ ๑,๕๐๐ ล้านคน  BIMSTEC เป็นกรอบเดียวที่เชื่อมเอเชียใต้เข้ากับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโดยที่ไทยและพม่าเป็นประเทศอาเซียน ๒ ประเทศที่เป็นสมาชิก BIMSTEC ทำให้ไทยอยู่ในสถานะเป็นสะพานเชื่อมโยงอนุภูมิภาคทั้งสอง ช่วยเปิดโอกาสให้ไทยสามารถขยายความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงการที่เอเชียใต้เป็นตลาดขนาดใหญ่ มีแหล่งวัตถุดิบ และทรัพยากรที่สำคัญต่างๆ อยู่มาก เช่น ก๊าซธรรมชาติ และศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ

นโยบายของไทยต่อ BIMSTEC 1) ในด้านการคมนาคมขนส่ง โดยการส่งเสริมการพัฒนาความเชื่อมโยงภายใน BIMSTEC และระหว่าง BIMSTEC กับภูมิภาคอื่นๆ / สนับสนุนการดำเนินการตามการศึกษา BTILS ที่จัดทำโดย ADB และการทำงานของ Expert Groups คมนาคม ๕ สาขา รวมทั้งผลักดันโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย และถนนสามฝ่าย ไทย-พม่า-อินเดีย  2) การค้าการลงทุน ผลักดันการจัดทำ BIMSTEC FTA ให้สำเร็จ โดยให้มีการลงนามความตกลงการค้าสินค้าพร้อมตารางข้อผูกพันภาษีภายในปีพ.ศ.2554 3) พลังงาน ไทยผลักดันการเสริมสร้างความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ สมาชิกฯ โดยเฉพาะเรื่องพลังงานทดแทน พลังงานชีวภาพ และพลังงานน้ำ 4) วัฒนธรรม/การท่องเที่ยว/ปฏิสัมพันธ์ระดับ ปชช. สนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/ศาสนาร่วมกัน 5) สนับสนุนการจัดตั้งสำนักเลขาธิการถาวรของ BIMSTEC โดยเร็ว 6) สนับสนุนบทบาทของ development partner เช่น ADB ESCAP ใน BIMSTEC

(อ่านรายละเอียด)

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.