หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

GMS
สรุปผลการสัมมนา โครงการสัมมนา “การพัฒนาความร่วมมือตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
สรุปผลการสัมมนา โครงการสัมมนา “การพัฒนาความร่วมมือตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องลายทอง บอลรูม บีซี ชั้น ๒ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี

นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการประชุมตามประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategy Workshop Series) เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่องประเด็นยุทธศาสตร์ระบบการคมนาคมขนส่ง (Logistics) ให้ครอบคลุมแผนพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับต่างประเทศ หรือที่มีการเชื่อมต่อกันอยู่แล้วให้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแห่งชาติ และกระทรวงการต่างประเทศ พิจารณาประโยชน์ที่จะได้รับในการพัฒนาขอบเขตเศรษฐกิจพิเศษสำหรับพื้นที่เชื่อมต่อ โดยให้จัดทำเป็นแผนหลักและยุทธศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจต่าง ๆ และให้จัดประชุมสัมมนาเพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระดมความคิดเห็น

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.