หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

GMS
ผลการประชุมเวทีหารือระดับรัฐมนตรีเพื่อขับเคลื่อนแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๔ Economic Corridor Forum: ECF-๔) ในกรอบแผนงาน GMS)
ผลการประชุมเวทีหารือระดับรัฐมนตรีเพื่อขับเคลื่อนแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๔ Economic Corridor Forum: ECF-๔) ในกรอบแผนงาน GMS)

ผลการประชุมเวทีหารือระดับรัฐมนตรีเพื่อขับเคลื่อนแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๔ Economic Corridor Forum: ECF-๔) แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ (GMS) วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีประจำแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ (Greater Mekong Subregion : GMS) ของไทย ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเวทีหารือระดับรัฐมนตรีเพื่อขับเคลื่อนแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๔ (Economic Corridor Forum: ECF) ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

การประชุม Economic Corridor Forum หรือ ECF เป็นกลไกภายใต้แผนงาน GMS ซึ่งมีการริเริ่มจัดตั้งขึ้นในปี ๒๕๕๑เพื่อเป็นเวทีเฉพาะสำหรับระดมความคิดเห็นระดับนโยบายและระดับพื้นที่ในการเร่งรัดการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ โดยถือเป็นกลไกเพิ่มเติมจากแผนงาน GMS เดิม ทั้งนี้ ECF มีการประชุมมาแล้ว ๓ ครั้ง โดยการหารือใน ECF-๔ นี้ เป็นช่วงเวลาเริ่มการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา GMS ในระยะ ๑๐ ปีข้างหน้า (๒๐๑๒-๒๐๒๒) ประเทศสมาชิกจึงต้องการให้มีข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมสำหรับผลักดันการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ และการอำนวยความสะดวกข้ามพรมแดน รวมถึงการพัฒนาการลงทุนด้านอื่นๆ  โดยที่ประชุมได้หารือประเด็นสำคัญ ดังนี้

 

 

 

 

อ่านรายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.