หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
แจ้งรายชื่อ E-mail Address ของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS)
แจ้งรายชื่อ E-mail Address ของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS)

ตามที่ได้เชิญผู้แทนจังหวัดเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง เป็นประธาน และเห็นชอบให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ศสส.สป.) จัดทำระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเป็นช่องทางสำหรับการติดต่อสื่อสารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

ทาง ศสส.สป. ได้ดำเนินการจัดทำระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบ E-mail ได้ตามเอกสารดาวน์โหลด

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.