หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน วันที่ 7 ตุลาคม 2558

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการ ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กรอ.จังหวัดและ กรอ.กลุ่มจังหวัด ให้มีความเหมาะสม และจัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอตามแนวทางที่กำหนด หากมีปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะให้เสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง นั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ลงมติรับทราบและเห็นชอบผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดและกลุ่มจังหวัดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อเร่งรัดดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาล และให้มีการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด โดยเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการซึ่งเป็นภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.