หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
บทบาทของภาคเอกชนภายใต้ระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 มอบหมายกระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และจัดให้มีการประชุมอย่างสท่ำเสมอ ซึ่งได้แจ้งแนวทางการำเนินงาน และให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดรายงานผลการประชุมให้กระทรวงมหาดไทยทราบ นั้น

นายกรัฐมนตรีได้ประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชน (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล มีปัญหาเน้นย้ำในการให้ความสำคัญกับภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกระดับ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการช่วยประชาสัมพันธ์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับภาคเอกชนในแต่ละสารงานของตนได้รับทราบ เพื่อช่วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน และที่ประชุมได้มอบหมายกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรายละเอียด และแนวทางปฏิบัติกับคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่และเร่งรัดการดำเนินการของ กรอ.จังหวัด โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคมในพื้นที่ รวมทั้งให้มีกลไกการติดตามและประเมินผลเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ 

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.