หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดอย่างสม่ำเสมอตามแนวทางที่กำหนด หากมีปัญหาอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะให้เสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กรอ.
ส่วนกลาง นั้น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ขอให้กระทรวงมหาดไทยรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมติการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 1 - 2 /2557 เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคม 2558 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.jpp.moi.go.th)

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.