หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
หนังสือ ด่วนที่สุด เรื่อง มติคณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ 1/2557

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ได้ประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 มีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณาปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด รวมทั้งจัดประชุมให้ห้วงเวลาที่สอดคล้องกับการประชุมคณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

1. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 1104/2994 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557

    เรื่อง มติคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 1/2557 ดาวน์โหลด

       - หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 1104/2889 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2557

         เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 1/2557 ดาวน์โหลด

2. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.3/2101 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557

    เรื่อง มติคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 1/2557 ดาวน์โหลด

       - แนวทางการดำเนินงาน กรอ.จังหวัด / กรอ.กลุ่มจังหวัด Microsoft Word , PDF 

       - แบบ กรอ. 1 Microsoft Word , PDF 

       - แบบ กรอ. 2 Microsoft Word , PDF 

       - แบบ กรอ. 3 Microsoft Word , PDF 

 

หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF กรุณาดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมก่อน


Adobe Reader 9.5.0 ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF ที่มีคนใช้งานมากที่สุด

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.