หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
เอกสารประกอบการประชุมโครงการสัมมนา "สะพานเศรษฐกิจเชียงของ : โอกาสทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว" เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ จังหวัดเชียงราย
เอกสารประกอบการประชุมโครงการสัมมนา "สะพานเศรษฐกิจเชียงของ : โอกาสทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว" เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ จังหวัดเชียงราย

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย และ หอการค้าจังหวัดเชียงราย จัดทำโครงการสัมมนา "สะพานเศรษฐกิจเชียงของ : โอกาสทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว" เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ เชียงราย จังหวัดเชียงราย 

เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร

1. นายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2. ดร.จุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

    - เอกสารช่วงเช้า

    - เอกสารช่วงบ่าย

3. ดร.ธงชัย  ภูวนาถวิจิตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาบ้านและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.