หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

กลยุทธ์

วิสัยทัศน์

 "พัฒนาความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาจังหวัดสู่สากล และความเป็นเลิศในตลาดโลก"

กลยุทธ์

            1. พัฒนาระบบงานกลไกการประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนทั้งระบบข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการของจังหวัด
            2. จัดประชุมสัมมนาและจัดกิจกรรมเสริมความรู้ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร ภาครัฐ ภาคเอกชนให้มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
            3. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานที่ก่อให้เกิดกระบวนการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน
            4. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับเอกอัครราชทูต
            5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรมความร่วมมือภาครัฐและ ภาคเอกชน
            6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

            กลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชน สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจรับผิดชอบในการประสาน นโยบาย และยุทธศาสตร์ความร่วมมือดภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคีการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดสู่สากล และความเป็นเลิศในตลาดโลก ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินงานตามนโยบายพิเศษ

ยุทธศาสตร์

 สนับสนุน/ส่งเสริม ประสานความร่วมมือ และเชื่อมโยงเครือข่ายภาคีการพัฒนาภาครัฐและเอกชน ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด


จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.