หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

บทบาทและภารกิจ

 บทบาทภารกิจของ ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย          

1. กลุ่มงานนโยบายและพัฒนาความร่วมมือ
                        1.1 งานนโยบายและพัฒนาความร่วมมือ
                                    - งานนโยบายและแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
                                    - งานคณะทำงานประสานความร่วมมือตามข้อตกลง MOU
                                    - งานการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดน
                                    - งานการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับองการปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
                                    - งานคณะอนุกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
                                    - งานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นๆ
                                    - งานคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางการส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
                                    - งานเสริมสร้างศักยภาพภาคีการพัฒนาเพื่อจัดทำโครงการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้อง
                                    - งานบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัด และคำรับของการปฏิบัติราชการแทน
                                    - งานโครงการส่งเสริม SME ภูมิภาคแห่งชาติ
                                    - งานเครือข่ายวิสาหกิจสัญจร
                                    - งานตามนโยบายพิเศษที่เกี่ยวข้อง
                                    - งานประชุมสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ
                                    - งานอื่นที่ผู้บัญชามอบหมาย
                                    - งานคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือ
                                    - งานจัดทำคำขอและบริหารงบประมาณ
                                    - งานจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารแจ้งเวียน
                                    - งานประสานจัดประชุมและการเงินโครงการต่างๆ ของสรอ.สบจ.สป.
                                    - งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. กลุ่มงานประสานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน
                        2.1 เงินประสานเครือข่ายระดับภูมิภาค
                                    - งานกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและต่างประเทศ
                                    - งานการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับภาคีการพัฒนาภาคเอกชน (หอการค้าไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคาร, สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
                                    - งานประสานด้านการท่องเที่ยว
                                    - งานการค้าต่างตอบแทน/ความต้องการการค้าเสรี
                                    - งาน Contract Farming ภายใต้ กรอบ Acmecs
                                    - งานคณะกรรมการว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า
                                    - งานนายกพบภาคเอกชน
                                    - งานพัฒนาระบบการทำงานร่วมกันระหว่างเอกอัครราชทูตกับผู้ว่าราชการจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการร่วม (ROC)
                                    - งานประสานการประชุมกับกระทรวงต่างประเทศ
                                    - งานประสานการปฏิบัติตามข้อเสนอของภาคีการพัฒนาภาครัฐและเอกชน
                                    - งานค้าปลีก/ส่ง
                                    - งานผลิตภัณฑ์ผลรวมของประเทศ/จังหวัด (GPP)
                                    - งานอื่น ๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                        2.2 งานประสานเครือข่ายระดับจังหวัด
                                    - งานประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับภาคีการพัฒนาภาครัฐได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น
                                    - งานการนำเข้า-ส่งออก และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
                                    - งานพัฒนาเว็บไซต์ jpp.moi.go.th
                                    - งานประชาสัมพันธ์
                                    - งานสัมมนาความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในด้านการส่งเสริมสนับสนุนด้านการค้า การลงทุนและ Logistics สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหอการค้าไทย สภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
                                    - งานการประชุมหอการค้าทั่วประเทศ
                                    - งานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจการค้าชายแดนไทย-พม่า
                                    - งานคณะกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจแม่สอด
                                    - งานส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
                                    - งานคณะทำงานพัฒนาศักยภาพของสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ตามกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
                                    - งานการดำเนินงานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
                                    - งานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนสู่แผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
                                    - งานอื่น ๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
             3. งานบริหารและธุรการ
                        - งานสารบัญ
                        - งานบริหารพัสดุและครุภัณฑ์
                        - งานการประชุม
                        - งานบุคลากร, ควบคุมวันลา
                        - งานยานพาหนะ
                        - งานบริหารงบประมาณภายในส่วน
                        - งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.