หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย  

บริการข้อมูลด้านประปา

บริการข้อมูลด้านงานประชากร และ งานทะเบียน   การประปานครหลวง
การทำบัตรประจำตัวประชาชน   การขอติดตั้งประปา
งานทะเบียนราษฎร   การคำนวณค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำประปา
การเกิด   บริการชำระค่าน้ำประปาและสอบถามข้อมูล
การตาย   การตรวจสอบคุณภาพน้ำ
บ้านและทะเบียนบ้าน   ผู้ใช้น้ำควรรู้
การย้ายที่อยู่   การประปาส่วนภูมิภาค
การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน   การขอติดตั้งประปา
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร   การตรวจสอบยอดค่าน้ำ
การเปลี่ยนชื่อ   การชำระเงินค่าน้ำประปา
งานทะเบียนทั่วไป   อัตราค่าบริการ
การจดทะเบียนสมรส   การขอยกเลิกการใช้น้ำประปา
การหย่า   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับน้ำประปา
การรับรองบุตร  

บริการข้อมูลด้านไฟฟ้า

การรับรองบุคคล   การไฟฟ้านครหลวง
การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว   การขอใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ
การบันทึกฐานะภริยา   การคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า
พินัยกรรม   การคืนเงินค่าบริการการขอใช้ไฟฟ้า
ทะเบียนอาวุธปืน   อัตราค่าธรรมเนียม
ทะเบียนมูลนิธิ   สถานที่ตั้งการไฟฟ้านครหลวงเขต
ทะเบียนสมาคม   บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า
ทะเบียนศาลเจ้า   การคิดค่าไฟฟ้า
ทะเบียนสัตว์พาหนะ   ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า
ทะเบียนมัสยิด   แบบฟอร์มต่าง ๆ
ทะเบียนการขายทอดตลาดและค้าของเก่า   แบบขอใช้ไฟฟ้า
บริการข้อมูลด้านที่ดิน   แบบขอโอน/รับโอนสิทธิการใช้ไฟฟ้า
การติดต่อสำนักงานที่ดิน   แบบขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า
สถานที่ตั้ง   หนังสือขอคืนเงินประกัน
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร/สาขา/ส่วนแยก   แบบคำร้องเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า
สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก   แบบขอชำระค่าไฟฟ้าหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
ที่ตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน   เอกสารประกอบคำขอใช้บริการ
คำแนะนำเบื้องต้นในการไปสำนักงานที่ดิน   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หลักฐานการขอจดทะเบียน   การขอใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัย
งานจดทะเบียนที่ดินกลาง   การขอใช้ไฟฟ้าประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม
ประเภทการจดทะเบียน   การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
ขั้นตอนการจดทะเบียน   อัตราค่าไฟฟ้า
ค่าธรรมเนียม ภาษี อากร   อัตราการขอใช้ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้า
 การรังวัด รวม แบ่งแยก สอบเขตที่ดิน   ช่องทางการชำระเงิน
การอายัดที่ดิน   ไฟฟ้าน่ารู้
การมอบอำนาจ   แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มต่าง ๆ  

บริการข้อมูลด้านกฏหมาย

ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ   การบริการข้อมูลด้านกฏหมายในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย
ตัวอย่างคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม   บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชน และสินค้า OTOP
ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน   ข้อมูลสารสนเทศชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การขออนุญาตทำการค้าที่ดิน   สินค้า OTOP
การขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน   ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับครัวเรือน (จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
เอกสารประกอบการจดทะเบียนอาคารชุด   บริการข้อมูลเกี่ยวกับผังเมือง
ความเป็นมาของการออกโฉนดที่ดิน   บริการแบบบ้านเพื่อประชาชน แบบบ้านลอยน้ำ แบบบ้านผู้ประสบภัย แบบสวนเฉลิมพระเกียรติ แบบซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบศาสนสถาน
การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์   บริการข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบอาคาร
ที่สาธารณประโยชน์   บริการข้อมูลผลการเจาะสำรวจชั้นดินทั่วประเทศ
ข้อมูลที่ดินสำหรับคนต่างด้าว   GIS ฐานข้อมูลเขื่อนป้องกันตลิ่งทั่วประเทศ
การได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลเพื่อการศาสนา   ข้อมูลผังเมืองรวม
บทความต่าง ๆ   บริการข้อมูลงานวางผังเมืองรวม
กฎหมายน่ารู้   ระบบสืบค้น Metadata
คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน   ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
บริการข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   บริการข้อมูลผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของกระทรวงมหาดไทย
บริการข้อมูลด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ   ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
การให้บริการข้อมูลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วย อปพร. พ.ศ.2547   บริการข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การแจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยเพื่อเตรียมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย   ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

   

 

   

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.