หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

AEC
ยุทธศาสตร์อาเซียนภายใต้นโยบาย/แผนงานของกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร์อาเซียนภายใต้นโยบาย/แผนงานของกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี 2558 ประกอบด้วยกรอบแนวคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อม ของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยพิจารณาจากจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ได้แก่ (1) Growth & Competitiveness (2) Inclusive Growth (3) Green Growth (4) Internal Process วิสัยทัศน์: มหาดไทยพร้อมเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี2558 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย 1. กลไกในการเชื่อมประสานและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 2. กลไกหลักในการสร้างเครือข่ายความมั่นคงและภูมิคุ้มกันทางสังคม เพื่อให้สังคมเข้มแข็ง

06-11-2556

หัวข้อเนื้อหาวิชาการ

3 ปัญหาของการพัฒนาเขตการค้าเสรีจีน - อาเซียน
- 03-04-2556   

3 ปัญหาของการพัฒนาเขตการค้าเสรีจีน- อาเซียน ตามรายงาน ของศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีนที่ได้กล่าวว่า ในโอกาสการครบรอบหนึ่งปีของการบังคับใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในสินค้าส่วนใหญ่ที่ค้าขายกันระหว่างจีนกับอาเซียน ตามพันธกรณีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีจีน - อาเซียน

6 ยุทธศาสตร์การค้าเสรี โดยการดึงประโยชน์จาก AEC-FTA
- 03-04-2556   

“6 ยุทธศาสตร์การค้าเสรี โดยการดึงประโยชน์จาก AEC-FTA”

สรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับกลางกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"
- 02-04-2556   

สรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับกลางกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"

รายงาน เรื่องการเสริมสร้างศักยภาพยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 (Towards AEC 2015 : Enhancing Strategic Provincial Development) วันที่ 23 - 29 กรกฏาคม 2555
- 02-04-2556   

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน ณ ประเทศ สปป.ลาว

การประชุมพิจารณาปรับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประคมอาเซียน ปี 2558
- 02-04-2556   

เมื่อวันพุธที่๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ส่วนประสานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ได้จัดการประชุมพิจารณาปรับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเพื่อเตรียมความ พร้อมเข้าสู่ประคมอาเซียน ปี 2558ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทยโดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล

ความพร้อมของอุตสาหกรรม ICT ไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC 2015)
- 07-12-2555   

โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแสงคมแห่งชาติ8 พฤศจิกายน 2555

การเตรียมความพร้อมของข้าราชการเมื่อเข้าสู่ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน
- 29-11-2555   

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ร่วมกับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานเสวนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมของข้าราชการเมื่อเข้าสู่ข้อตกลงของประชาคมอาเซียนในปี 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำแนวความคิดสำคัญที่ได้จากการเสวนาไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม อันจะสามารถช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและถาวรเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 อย่างสมบูรณ์

การเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- 16-11-2555   

เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กลุ่มงานอาเซียน กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เรียนเชิญ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน บรรยายให้ความรู้กับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง "การเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ สถาบันดำรงราชานุภาพ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- 13-11-2555   

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายได้บรรยายสรุป ยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้กับคณะผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทีมบูรณาการกลาง ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในมิติประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน"
- 18-10-2555   

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ และ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในมิติประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว

ASEAN Connectivity
- 26-05-2555   

ASEAN Connectivity: ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน อาเซียนมีพันธกรณีในการสร้างประชาคมในปี ค.ศ.๒๐๑๕ และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นี้ การเป็นประชาคมที่เชื่อมโยงกันอย่างเพิ่มพูนจึงมีความจำเป็น เพราะภูมิภาคอาเซียนที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่เครือข่ายการคมนาคมไปจนถึงประชาชนจะนำไปสู่ภูมิภาคอาเซียนที่แข่งขันได้และมีความยืดหยุ่นสูง ทำให้ประชากร สินค้า บริการและเงินทุน เชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้น ส่งเสริมให้เกิดสันติภาพและความรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องแก่ประชาชนอาเซียน ทั้งหมดนี้จึงเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียน แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ของอาเซียน

ผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยด้านการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปีงบประมาณ 2554
- 18-04-2555   

ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการตามแผนงานเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปีงบประมาณ2554 โดยจำแนกแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และผลการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ จำนวน5 โครงการ

กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- 18-04-2555   

กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งที่ 168/2555 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2555 แต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งได้แต่งตั้งผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน ฯ เพื่อร่วมกำหนดแนวทางและขับเคลื่อนการดำเนินการให้เกิดผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม

รายงานการศึกษาโอกาสและผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อกระทรวงมหาดไทย
- 17-04-2555   

สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nation: ASEAN) หรืออาเซียน ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยปัจจุบันมีจำนวนประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา และไทย ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี แห่งการก่อตั้ง อาเซ๊ยนได้เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง จากจุดเริ่มต้นของการมุ่งเน้นในการสร้างความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคงร่วมกันในระยะแรกได้ปรับเปลี่ยนไปสู่ความร่วมมือในด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะเศรษฐกิจมากขึ้น

กฎบัตรอาเซียน
- 02-02-2555   

มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ขอความเห็นชอบร่างเอกสารเพื่อดำเนินการตามกฎบัตรอาเซียน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ ๑) เห็นชอบร่างเอกสารเพื่อดำเนินการตามกฎบัตรอาเซียน ได้แก่ ๑.๑ ร่างกฎการดำเนินงานสำหรับการตีความกฎบัตรอาเซียน (Rules of Procedure for the Interpretation of the ASEAN Charter) มีสาระสำคัญกำหนดขั้นตอน กระบวนการ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง กรณีรัฐสมาชิกต้องการขอให้สำนักเลขาธิการอาเซียนตีความกฎบัตรอาเซียน โดยกำหนดสาระที่รัฐสมาชิกต้องระบุให้คำขอตีความและสาระในรายงานผลการตีความของสำนักเลขาธิการอาเซียน รวมทั้งระบบระยะเวลาการดำเนินการของสำนักเลขาธิการอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.