หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ROC

หัวข้อเนื้อหาวิชาการ

ผลการดำเนินโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- 01-08-2559   

กระทรวงมหาดไทยได้ให้กลุ่มจังหวัดทั้ง 18 กลุ่มจังหวัดว่าจ้างมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดที่รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดในการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 1 โครงการ/กลุ่มจังหวัด รวม 18 กลุ่มจังหวัด บัดนี้โครงการวิจัยได้แล้วเสร็จ เอกสารตามไฟล์ดาวน์โหลด

โครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- 02-06-2559   

กระทรวงมหาดไทยได้ให้กลุ่มจังหวัดทั้ง 18 กลุ่มจังหวัดว่าจ้างมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดที่รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดในการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 1 โครงการ/กลุ่มจังหวัด.รวม 18 กลุ่มจังหวัด บัดนี้โครงการวิจัยได้แล้วเสร็จ เอกสารตามไฟล์ดาวน์โหลด

โครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- 07-04-2558   

กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดจำนวน 18 โครงการ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ดังนี้

รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการของ ROC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- 02-03-2558   

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการของ ROC เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

ข้อมูลการดำเนินงาน ROC ประจำปี 2557
- 25-03-2557   

ปมท. ได้โปรดให้ความเห็นชอบหัวข้อวิจัยและร่างTORของมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ตั้งROCประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557พร้อมลงนามในหนังสือแจ้งกลุ่มจังหวัดและมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ตั้งROCทั้ง8สถาบันเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร

สรุปผลการประชุม คณะทำงานพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (26 ก.พ. 57)
- 03-03-2557   

การประชุม คณะทำงานพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 255๗ เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ๓๕๒ อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางการดำเนินงานของ ROC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- 13-11-2556   

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เชิญมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานกำหนดกรอบการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด ในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 มีมติที่ประชุมตามไฟล์แนบ

ผลการดำเนินโครงการ ROC ปี 2556
- 11-11-2556   

ผลการดำเนินงานของ ROC ทั้ง 8 สถาุบัน ประจำปีงบประมาณ 2556

แบบสรุปผลรายงานข้อมูลประกอบการประชุมร่วมระหว่างเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคอาเซียนกับผู้ว่าราชการจังหวัด
- 31-05-2556   

กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศกำหนดจัดโครงการประชุมร่วมระหว่างเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคอาเซียนกับผู้ว่าราชการจังหวัด ในระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร จึงให้ส่งข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนและความคิดเห็นประกอบการประชุม

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
- 14-11-2556   

ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติโครงการของมหาวิทยาลัยทั้ง 8 สถาบัน ที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดเพื่อดำเนินการภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แบบสรุปรายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด
- 21-03-2556   

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดกับผู้แทนมหาวิทยาลัยทั้ง 8 สถาบัน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) เป็นประธานการประชุม

คู่มือการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC)
- 16-10-2556   

คู่มือการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC)

เครือข่ายผู้ประสานงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC)
- 15-05-2556   

รายชื่อเจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ ROC

ข้อมูลศูนย์ ROC
- 05-11-2555   

ข้อมูลศูนย์ ROC

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.