หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

GMS
ผลการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 6 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ผลการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 6 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สาธารณรัฐสังมคมนิยมเวียดนาม ได้จัดประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 -31 มีนาคม 2561 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และผู้นำประเทศลุ่มแม่น้ำโขงเข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งสาระสำคัญของการประชุมฯ ผู้นำ 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงให้ความเห็นชอบ 1. แถลงการณ์ร่วมระดับผู้นำ 2. ร่างแผนปฏิบัติการฮานอย ปี 2561 - 2565 และ 3. ร่างกรอบการลทุนในภูมิภาค ปี 2565

23-07-2561

หัวข้อเนื้อหาวิชาการ

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องภายใต้แผนงาน GMS (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก)
- 06-10-2557   

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องภายใต้แผนงาน GMS (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก)

การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- 16-10-2556   

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ในพื้นที่จังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ครอบคลุมจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ (จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี), กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด),รและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี) รวมทั้งสิ้น ๑๓ จังหวัด จำนวน ๓๐๐ คน

การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East - West Economic Corridor : EWEC) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- 16-10-2556   

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East - West Economic Corridor : EWEC) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ในพื้นที่จังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก(East - West Economic Corridor : EWEC) ครอบคลุมจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย บึงกาฬ) และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์) รวมทั้งสิ้น ๙ จังหวัด จำนวน ๓๕๐ คน

โครงการสัมมนาการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ (GMS-EWEC) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
- 10-10-2556   

กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดโครงการสัมมนาเรื่องการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศตามแนวพื้นที่ตะวันออก-ตะวันตก (GMS-East West Economic Corridor:WEC) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา แม่สอดฮิลล์ รีสอร์ต อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (SEC) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
- 09-07-2556   

กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดโครงการสัมมนาเรื่องการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนุบรีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

สรุปผลความก้าวหน้าของแผนงานพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (Greater Mekong Subregion: GMS) (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2555)
- 10-04-2556   

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำสรุปความก้าวหน้าของแผนงาน (Greater Mekong Subregion: GMS) เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2555

ผลการประชุมเวทีหารือระดับรัฐมนตรีเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๓ (ECF-๓) สปป.ลาว
- 03-04-2556   

ผลการประชุมประชุมเวทีหารือระดับรัฐมนตรีเพื่อพัฒนาแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๓ (Economic Corridor Forum: ECF-3) เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

ภาคตะวันออกของไทยและกัมพูชา: ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาสู่เส้นทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงประเทศลุ่มแม่น้ำโขง
- 06-10-2555   

โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ (ยูนนาน) หรือ ที่รู้จักในชื่อ "หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535

กรอบความร่วมมือสามเหลี่ยมมรกต (Emerald Triangle Cooperation)
- 13-01-2555   

สามเหลี่ยมมรกต เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างกัมพูชา ลาว และไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนที่ติดกันของสามประเทศ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ มิ.ย. 2543 โดยข้อเสนอของกัมพูชา และมีพื้นที่ความร่วมมือในปัจจุบัน ครอบคลุม 7 จังหวัด/แขวง ได้แก่ จ.อุบลราชธานีและศรีสะเกษของไทย จ.พระวิหาร อุดรมีชัย และ สตึงเตร็งของกัมพูชา และแขวงสาละวันและจำปาสักของ สปป.ลาว จึงทำให้บริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอารยธรรมขอม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค

ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ
- 13-01-2555   

ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชากการและเศรษฐกิจ BIMSTEC: Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation เป็นกรอบความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจระหว่าง ๗ ประเทศในอ่าวเบงกอล ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย พม่า เนปาล ศรีลังกา และไทย เชื่อมสานนโยบาย Look East ของกลุ่มประเทศเอเชียใต้และนโยบาย Look West ของไทย มีประชากรประมาณ ๑,๕๐๐ ล้านคน BIMSTEC เป็นกรอบเดียวที่เชื่อมเอเชียใต้เข้ากับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโดยที่ไทยและพม่าเป็นประเทศอาเซียน ๒ ประเทศที่เป็นสมาชิก BIMSTEC ทำให้ไทยอยู่ในสถานะเป็นสะพานเชื่อมโยงอนุภูมิภาคทั้งสอง ช่วยเปิดโอกาสให้ไทยสามารถขยายความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงการที่เอเชียใต้เป็นตลาดขนาดใหญ่ มีแหล่งวัตถุดิบ และทรัพยากรที่สำคัญต่างๆ อยู่มาก เช่น ก๊าซธรรมชาติ และศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ

คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission : MRC)
- 09-01-2555   

ความคิดในการจัดตั้งคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เกิดขึ้นครั้งแรกในปี ๒๕๐๐ โดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจสำหรับเอเชียตะวันออกไกล (United Nations Economic Commission for Asia and the Far East : ECAFE (ในปี ๒๕๑๗ เปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก หรือ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific : UNESCAP ) ซึ่งเป้าหมายหลักในการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจของประเทศในอนุภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่ง ECAFE เล็งเห็นปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากปัญหาน้ำท่วมในประเทศลุ่มน้ำต่างๆ

สรุปผลการประชุมเชิงวิชาการเพื่อการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North - South Economic Corridor Symposium : NSEC Symposium)
- 09-01-2555   

เวทีหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS : Economic corridors Forum : ECF) เริ่มครั้งแรกเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการ พัฒนาแนวเส้นทางขนส่งที่มีความสำคัญในอนุภูมิภาคให้เป็นแนวพื้นที่เศรษฐกิจ และได้จัดให้มีการประชุมเป็นครั้งแรกในวันเดียวกันที่ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

มหาดไทยกับการพัฒนาจังหวัดตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจภายใต้แผนงานพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS)
- 14-05-2556   

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แผนงาน GMS จำนวน ๒๔ จังหวัด เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ (GMS) และแนวทางการพัฒนา Economic Corridor และบทบาทของจังหวัดในการส่งเสริมพัฒนาแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ (จีน กัมพูชา เวียดนาม ลาว พม่า และไทย) ก่อนเข้าร่วมการประชุม ECF ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๗ กันยายน ๒๕๕๒ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล) เป็นประธานเปิดการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจากผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.