หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

IMT-GT
ขอเชิญประชุมวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน IMT – GT (SPM) และการประชุมเตรียมการฯ
ขอเชิญประชุมวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน IMT – GT (SPM) และการประชุมเตรียมการฯ

วิสัยทัศน์ (IMT – GT 2017 – 2036) IMT – GT เป็นอนุภูมิภาคที่มีการบูรณาการ มีนวัตกรรม การลดความเหลื่อมล้ำ และมีความยั่งยืน ภายใน 2036 เพื่อสนับสนุนการเติบโตของการบูรณาการทางเศรษฐกิจและพัฒนานวัตกรรม รักษาไว้และลงทุนในทุนทรัพยากรธรรมชาติของ IMT – GT เพื่อการกิดี อยู่ดี ของคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต และเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาว เพิ่มศักยภาพของคนเพื่อใช้ประโยชน์จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของอนุภูมิภาค โดยเน้นความสำคัญของคนในอนุภูมิภาค IMT – GT ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบหลักของการพัฒนาภูมิภาค

27-02-2562

หัวข้อเนื้อหาวิชาการ

สรุปความก้าวหน้าโครงการพัฒนาด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา
- 25-10-2555   

ความเป็นมา สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ เห็นชอบ รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2545 ณ จังหวัดสงขลา โดยมอบให้กรมศุลกากรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เร่งรัดการจัดทำแผนงานปรับปรุงและพัฒนาด่านชายแดนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ การพัฒนาด่านชายแดนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซีย จำนวน 3 ด่าน คือ (1) ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (2) ด่านศุลกากรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และ (3) ด่านศุลกากรบ้านประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๘ การประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ ๙ และการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ ๑๙ แผนงาน IMT-GT
- 22-10-2555   

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๘ แผนงาน IMT-GT การประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ ๙ และการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ ๑๙ แผนงาน IMT-GT ได้รับทราบการให้ความสำคัญต่อประเด็นการพัฒนาหลักของรัฐมนตรี IMT-GT ของไทย ได้แก่ (๑) การขับเคลื่อนโครงการสำคัญตามที่ผู้นำได้สั่งการในระหว่างการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๖ โดยเฉพาะโครงการเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค IMT-GT และการเชื่อมโยงกับอาเซียน (๒) การขับเคลื่อนโครงการสำคัญที่เป็นข้อเสนอจากระดับพื้นที่ (ผู้ว่าราชการจังหวัด/มุขมนตรี) ตามข้อสั่งการของผู้นำสามประเทศ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาคลัสเตอร์นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลาเชื่อมโยงกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (East Coast Economic Region: ECER) ของมาเลเซีย (๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับหุ้นส่วนการพัฒนาในปัจจุบันของกรอบ IMT-GT ได้แก่รัฐบาลญี่ปุ่น และการแสวงหาความร่วมมือกับหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่ๆ ที่มีศักยภาพเพิ่มเติม (๔) การให้ความสำคัญต่อการประสานงานกับอาเซียนเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายร่วมกัน โดยเฉพาะแผนแม่บทว่าด้วยการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน

มาตรการเชิงรุก-เชิงรับ สำหรับสินค้าเกษตรยางพารา เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558
- 06-10-2555   

AEC กับแนวทางการปรับตัวของเกษตรกรยางพาราไทย การเปิดเสรีทางการค้าสินค้าเกษตร เกษตรกรไทยในทุกระดับ จะต้องปรับตัวโดยการติดตามข้อมูล เกี่ยวกับเศรษฐกิจ ระดับราคาน้ำมันและการแข่งขันด้านราคาการผันผวนทางเศรษฐกิจ ข้อมูลการผลิตในแต่ละพื้นที่ และประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาบริหารจัดการต้นทุนการผลิต

ด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย
- 22-06-2555   

การพัฒนาด่านชายแดนไทย-มาเลเซียภายใต้แผน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ บทบาทสำคัญของด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย มีมูลค่าการค้ารวม ๒.๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๐ ของทั้งประเทศมีอัตราขยายตัว ๑๙% ต่อปี และมีแนวโน้มเป็นประตูเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาค ที่เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอินโดจีน จีนตอนใต้และกลุ่ม GMS กับกลุ่มประเทศปลายแหลมมลายู

ผลการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 6 แผนงาน IMT-GT เมื่อ 4 เมษายน 2555
- 19-09-2555   

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๖ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) และเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถปรับปรุงถ้อยคำในแถลงการณ์ร่วมฯ ได้ในกรณีที่มิใช่การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบอีก และได้เห็นชอบการมอบหมาย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) เป็นรัฐมนตรีประจำกรอบแผนงาน IMT-GT เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๖ แผนงาน IMT-GT และเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนระดับรัฐมนตรีของไทยในกิจกรรมด้าน IMT-GT ต่อไป

สรุปผลความก้าวหน้ากรอบความร่วมมือภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
- 16-03-2555   

ความเป็นมา IMT-GT ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ จากความเห็นชอบร่วมกันของผู้นำ ๓ ประเทศ คือผู้นำของอินโดนีเซีย มาเลเซียและประเทศไทย โดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank - ADB) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดกรอบความร่วมมือ ขอบเขตดำเนินงาน และสาขาความร่วมมือ หลักความร่วมมือ เป็นการกำหนดบทบาทหน้าที่ตามความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในอนุภูมิภาค การจัดสรรทรัพยากรและปัจจัย การผลิตร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาคเอกชนมีบทบาทนำในการเสนอต่อภาครัฐเพื่อการอำนวยความสะดวกทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อกระตุ้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค สาขาความร่วมมือระยะแรก ได้แก่ การขนส่งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ การท่องเที่ยว การค้าการลงทุนและอุตสาหกรรม การเงิน การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ โทรคมนาคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การเยือนประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ ของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร
- 10-01-2555   

นายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเยื่อนปรเทศเทศมาเลเซียและสิงคโปร เพื่อเข้าร่วมหารือในประเด็นความร่วมมือภายใต้กรอบคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์ร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย ประเด็นความร่วมมือภายใต้กรอบแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย และประเด็นความเชื่อมโญงด้านการคมนาคมกับสิงคโปร์ในกรอบอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.