หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อประกาศ/คำสั่ง/หนังสือราชการ

15-11-2561 -
27-04-2561 -
27-04-2561 -
25-01-2561 -
13-11-2560 -
23-08-2560 -
23-08-2560 -
13-06-2560 -
02-06-2560 -
31-05-2560 -
29-05-2560 -
26-05-2560 -
26-05-2560 -
17-05-2560 -
03-05-2560 -

หัวข้อเรื่องสำคัญที่น่าสนใจ

แบบสำรวจ กรอ.กลุ่มจังหวัด
- 13-05-2562   

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการศึกษาและสำรวจตัวอย่างความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) โดยมีวัตถุประสงค์ ประการแรก เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและปัจจัยความสำเร็จของ กรอ.กลุ่มจังหวัด ประการที่สอง เพื่อศึกษารูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานของคณะกรรการ กรอ.กลุ่มจังหวัด ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะได้นำผลการศึกษาดังกล่าวไปใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนต่อไป

แบบสำรวจ กรอ.จังหวัด
- 13-05-2562   

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการศึกษาและสำรวจตัวอย่างความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.จังหวัด) โดยมีวัตถุประสงค์ ประการแรก เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และปัจจัยความสำเร็จของ กรอ.จังหวัด ประการที่สอง เพื่อศึกษารูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานของคณะกรรการ กรอ.จังหวัด ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะได้นำผลของการศึกษาดังกล่าวไปใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนต่อไป

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สายพิษณุโลก - หล่มสัก
- 25-03-2559   

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ที่ประชุมมีมติรับทราบ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สายพิษณุโลก - หล่มสัก เป็นโครงการหนึ่งตามข้อตกลงร่วมกันของประเทศสมาชิกของอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS โดยก่อสร้างขยายถนนทางหลวงให้เป็น 4 ช่องจราจร ซึ่งรัฐบาลวางแผนให้เป็นหนึ่งในเส้นทางยุทธศาสตร์สายเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก หรือ East - West Economic Corridor ถนนสายเอเชียหมายเลข 16 เชื่อมโยงประเทศในกรอบความร่วมมือ GMS โดยมีมูลค่างานก่อสร้าง 3,386 ล้านบาท ระยะทางรวม 105.2 กิโลเมตร ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โครงการก่อสร้างทางหลวงฯ ดังกล่าวเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ เชื่อมระหว่างเมืองดานัง ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม - เมืองสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - เชื่อมต่อกับประเทศไทย ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 มุกดาหาร - สะหวันนะเขต จังหวัดมุกดาหาร ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก - เมืองเมาะลำเลิง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ รวมถึงเป็นสายทางที่สนับสนุนการท่องเที่ยว โดยเชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ น้ำตกแก่งโสภา จุดชมวิวบ้านห้วยทราย อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ภูทับเบิก เป็นต้น

แผนยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
- 25-01-2559   

แผนยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ผลการประชุมคณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ 2/2558
- 11-08-2558   

เมื่อวันพุธที่8กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่2/2558โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณาข้อเสนอของภาคเอกชน6สถาบัน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการพัฒนาโครงข่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 29-03-2558   

ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการพัฒนาโครงข่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบการขนส่ง คมนาคม และพลังงาน ตามโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง และการพัฒนาท่าเรือจังหวัดตรัง ภายใต้แแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2558 ณ จังหวัดตรัง และ โรงแรมแกรนด์ เซาเทิร์น ทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชjj

สัมมนาระดมความคิดเห็น “ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนภาคใต้”
- 13-02-2558   

การสัมมนาระดมความคิดเห็น“ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนภาคใต้”วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ ดังนี้

การประชุมแลกเปลี่่ยนความคิดเห็นต่อผลการศึกษาเบื้องต้นในการจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองสีเขียวจังหวัดสงขลา (Green City)
- 06-02-2558   

สศช.ขอเชิญผู้แทนกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อผลการศึกษาเบื้องต้นในการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Roadmap) พัฒนาเมืองสีเขียวของจังหวัดสงขลา ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๕๒๑ อาคาร ๕ สศช.

รายชื่อและที่อยู่ประธานและเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด
- 17-12-2557   

ด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้งประธานและเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยขอส่งรายชื่อประธานและเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อประสานงาน รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัด รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.